Lærevansker

Lærevansker

En lærevanske betyr at det vil være behov for tilrettelegging i skolehverdagen for å kunne gjennomføre de ulike fagene. Alle elever har krav på tilpasset opplæring, og i tillegg kan enkelte få vedtak på at de skal ha ytterligere tilpasninger gjennom spesialundervisning. For å få spesialundervisning må man kontakte Pedagogisk Psykologisk tjeneste ved skolen. Spesialundervisningen kan forgå på ulike måter. Det er opp til hver enkelt skole hvordan denne organiseringen foregår.


Dysleksi gir ikke automatisk rett til spesialundervisning, men her er det helt klare retningslinjer for hva den enkelte har krav på. For å lese mer om dysleksi kan du gå inn på denne linken:
https://dysleksinorge.no/


Det kan være andre ting som gjør at læring kan oppleves vanskelig, som for eksempel ADHD, ADD, angst, emosjonelle vansker, tilpasningsvansker eller annet. Jeg anbefaler dialog med lærer og skole om hva du trenger for at skolehverdagen din skal bli god. Min erfaring er at forutsigbarhet, tydelighet, og en god dialog mellom elev, lærer og forelder kan være til stor hjelp. Det kan også være nyttig å ha Helsesykepleier på skolen med på laget. Da kan du få hjelp til å sette ord på det som er vanskelig, og få hjelp til dialog med lærer om tilpasninger.


Jeg gir veiledning til foreldre med barn med ulike lærevansker. Jeg kan gi konkrete tips og veilede opp mot skolen, eventuelt delta på møter med skolen.